کاغذ و مقوای پشت طوسی

مقالات

مقوای بسته بندی

مقوایی که چین دار تولید می شود تا برای تولید مقوای استفاده شود.

مقوا جلد

مقوایی که برای جلد کتاب و دفتر از آن در خیلی موارد استفاده شود.

جعبه مقوا یا کارتن مقوا

مقوا برای بسته بندی محکم و مقوای تاشو استفاده میشود

مقوای بازیافتی

مقوای با کیفیت پایین و بازیافتی که بیسار زیاد کاربرد دارد